• darkblurbg
    Therapie, begeleiding & trainingen

Aanbod


Contextuele hulpverlening

De psychotherapie volgens de contextuele therapie biedt kansen om destructieve patronen te doen stoppen en om te buigen naar constructieve patronen en verbindingen.

We starten met een intake waarin een analyse gemaakt wordt van de problematiek die er speelt. Daarbij sluiten we aan bij jullie behoefte waar de meeste noodzaak tot ondersteuning is. De dynamiek van een gezin kan complex zijn. Het is dan ook belangrijk om stap voor stap te werk te gaan zodat de verandering beklijft en iedereen wel kan blijven functioneren. Bij contextuele gezinstherapie is het doel om de gezinsleden meer met elkaar te verbinden zodat een ieder zich weer gehoord, gezien en gewaardeerd voelt. Want elke ouder wil graag een goede relatie met zijn kind(eren) en ieder kind wil graag gezien worden door zijn ouders.

Er wordt samen naar de familiegeschiedenis (genogram) gekeken. Wat is er allemaal gebeurd in een familie en hoe zijn de familieleden daar afzonderlijk mee omgegaan? En hoe hebben ze dat samen gedaan? Welke mensen waren en zijn van betekenis in jullie leven? Welke relaties leveren wat op en welke relaties kosten energie? Is u onrecht aangedaan? Heeft u daar erkenning voor gekregen? En wat zijn de gevolgen van het eventuele onrecht voor u, uw partner en de kinderen? Middels de contextuele therapie gaan we op zoek naar een beweging om de destructieve gedragspatronen om te buigen zodat het onrecht niet (verder) doorgegeven wordt aan de volgende generatie.

Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag

Bureau Trinitas kan ouders middels deze methodiek ondersteunen in hun opvoeding naar hun kinderen wanneer deze dusdanig negatief / destructief gedrag vertonen. Hierbij kan men denken aan schoolverzuim, drugsgebruik, crimineel gedrag maar ook minder heftig maar wat wel als zwaar ervaren wordt. Geweldloos verzet biedt ouders de kans om op een geweldloze manier verzet te bieden tegen ongewenst gedrag waarbij ouders over het algemeen ervaren dat ze meer in hun kracht komen in plaats van machteloos de situatie te ondergaan. Daarbij is support van belangrijke mensen van het gezin een belangrijk onderdeel. Immers: “it takes a village to rase a child”.

Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag

Bureau Trinitas kan ouders middels deze methodiek ondersteunen in hun opvoeding naar hun kinderen wanneer deze dusdanig negatief / destructief gedrag vertonen. Hierbij kan men denken aan schoolverzuim, drugsgebruik, crimineel gedrag maar ook minder heftig maar wat wel als belastend wordt ervaren. Geweldloos verzet biedt ouders de kans om op een geweldloze manier verzet te bieden tegen ongewenst gedrag waarbij ouders over het algemeen ervaren dat ze meer in hun kracht komen in plaats van machteloos de situatie te ondergaan. Daarbij is support van belangrijke mensen buiten het gezin een belangrijk onderdeel. Immers: “it takes a village to rase a child”.

EFT-relatietherapie

Loopt jullie relatie niet prettig meer? Is er vaak ruzie en onbegrip? Voelt u zich niet gehoord en verzanden jullie in eindeloze discussies? Overwegen jullie om te scheiden? Dan is EFT relatietherapie mogelijk helpend. Emotionally Focused Therapy (EFT) is een effectieve vorm van relatietherapie, gericht op emoties en verbinding tussen jou en je partner. De stappen die in de therapie genomen worden zijn o.a. een analyse maken van jullie verleden en persoonlijkheden. Hiermee leren jullie het patroon binnen jullie relatie te (h)erkennen. Met deze inzichten gaan we op zoek naar de mogelijkheden om jullie als partners weer met elkaar te verbinden, herstel van vertrouwen in de ander vergroten en uit te durven spreken wat de noden, angsten en behoeften zijn. Met als doel om een gezonde relatie te ontwikkelen waarin er een balans is tussen geven, nemen en ontvangen en waarbij een ieder zich weer gehoord, gezien en gewaardeerd voelt.

Kindertherapie / Coaching

Bureau Trinitas beschikt over meerdere disciplines die kinderen in de alle leeftijden kunnen begeleiden / therapie geven en indien nodig ook onderzoeken kunnen verrichten. Bureau Trinitas gaat met u als ouders en/of school op zoek naar wat helpend is in de situatie en kijkt tegelijkertijd met een systemische visie wat het kind met het gedrag duidelijk wil maken.

Rouw & Verlies-therapie

Elke vorm van therapie en begeleiding wordt gelinkt met rouw en verlies. De rouwtherapeut probeert mensen bewust te maken waarom ze reageren zoals ze reageren en waarom ze handelen zoals ze handelen. Omdat er vaak verlies onder ligt. Dit geldt voor recent maar ook eerder geleden verlies. Immers verdriet om een verlies kan zo diep zijn weggestopt en jarenlang als ballast zijn meegezeuld. Soms zonder dat men zich daar bewust van is. Door inzicht in je eigen handelen en de oorsprong ervan, kan je dit doorbreken en op een constructieve manier met het verlies omgaan. Verlieservaringen zijn bijvoorbeeld: verlies van een dierbare door overlijden, verlies door echtscheiding, verlies van werk. Maar ook verlies van gezondheid of verlies van het land van herkomst.

IAG

IAG is gericht op het verminderen van gedragsproblemen van kinderen, het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders en het meer betrekken van het sociaal netwerk bij het gezin. IAG begint met het opbouwen van een werkrelatie, het analyseren van de krachten en problemen in het gezin en het opstellen van doelen. Vervolgens wordt gewerkt aan de gestelde doelen en aan het vasthouden van het geleerde. De gezinsbehandelaar gebruikt daarbij verschillende technieken, middelen en instrumenten, zoals oplossingsgerichte gespreksvoering, psycho-educatie en gezinstherapeutische technieken. Vanwege de meervoudige en complexe problemen van de doelgroep en hun eerdere teleurstellende ervaringen met hulpverlening is een goede basishouding van de gezinsbehandelaar belangrijk. De gezinsbehandelaar heeft een open, niet-veroordelende en positieve houding en sluit aan bij de wensen, ervaringen en belevingen van de gezinsleden. De hulp is gericht op het versterken van de krachten en mogelijkheden van de gezinsleden en hun netwerk, is intensief en vindt plaats in de eigen omgeving van het gezin.

Kindertherapie / Coaching

Bureau Trinitas beschikt over meerdere disciplines die kinderen in de alle leeftijden kunnen begeleiden / therapie geven en indien nodig ook onderzoeken kunnen verrichten. Bureau Trinitas gaat met u als ouders en/of school op zoek naar wat helpend is in de situatie en kijkt met een contextuele / systemische visie wat het kind met het gedrag duidelijk wil maken.

Individuele therapie

Heeft u het gevoel dat u vastloopt in het leven, in de relatie, met de kinderen of op het werk? Worden veel dingen als negatief ervaren? Het gevoel dat u niet uit de negatieve situatie komt met de huidige strategieën? Men kan zich opgebrand voelen, gefrustreerd en verdrietig. Individuele therapie / begeleiding kan helpend zijn om inzicht te krijgen in de denk- en gedragspatronen om vandaar uit andere keuzes te maken. Voor iedereen geldt dat onze gedragingen opgebouwd zijn in een periode dat ze helpend geweest zijn. Op een bepaald moment in het leven kunnen deze gedragingen juist tegenwerken omdat er andere behoeftes ontstaan en men op een andere manier in het leven wil staan. Bureau Trinitas kan helpen om hierin inzicht te krijgen om u te begeleiden naar hetgeen u nodig hebt om meer in balans te komen en meer te genieten van het dagelijkse leven.

Emotieregulatie

Snel geïrriteerd zijn richting je partner, veel piekeren, ineens boos reageren op je kinderen, weg willen rennen in een discussie met je partner, je aan ‘de grond genageld’ voelen in een gesprek… Het zijn allemaal voorbeelden van overweldigende emotionele momenten waarin je het gevoel kan hebben dat je je emoties niet meer onder controle hebt.

The window of tolerance/ Het spanningsraam ( Siegel, 1999; zie onderstaande afbeelding) laat zien dat je emoties (de rode lijn) de hele dag heen en weer schommelen. Dat is normaal: het ene moment voel je je wat vermoeider, het andere moment wat meer alert. In dit ‘Optimum arousal’ niveau (‘in je raam’) lukt het om logisch te redeneren, je af te stemmen op de ander, aan zelfreflectie te doen en ervaringen te verwerken.Zit je ‘boven je raam’ in de staat van overprikkeling, dan ben je gespannen. Er is vaak iets voorgevallen wat maakt dat dat je van slag bent. Je hersenen krijgen een seintje door dat er ‘gevaar dreigt’ en zij willen je beschermen door in de ‘vecht/vlucht/bevries’ stand te gaan. Dit gebeurt automatisch in je lijf. Het zorgt ervoor dat je niet meer goed kan luisteren naar de ander. Je bent bezig met ‘overleven’ door bijvoorbeeld in paniek te schieten, weg te lopen of niet meer te luisteren.

Zit je ‘onder je raam’, dan is er ook veel spanning, maar je lijf reageert erop door juist ‘uit te slaan’ (dissociëren). Je hartslag verlaagt, je ademhaling kan blokkeren, je kunt je als ‘verdoofd’ voelen en het is lastig om helder te denken.

Het werkt het beste voor jou en je naasten om zoveel mogelijk in het ‘optimum arousal’ te functioneren. Heb jij moeite om ‘in je raam’ te blijven? We kunnen je helpen om inzicht te krijgen in je emoties en je bewust te worden van je gedrag. Deze inzichten kunnen je helpen in het gesprek met je (ex)partner om bijvoorbeeld uit de strijd te blijven en de focus te leggen op jullie doel.

Theraplay

Bij Theraplay verbeteren we de relatie tussen ouder en kind met behulp van speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten. Als ouder leer je je kind beter aan te voelen en te begrijpen. Door de activiteiten die je samen met de therapeut en je kind doet verbetert het contact. Je ervaart hoe de therapeut de interactie met je kind opbouwt en jij wordt daar als vanzelfsprekend in betrokken. Deze ervaring helpt je om sommige activiteiten zelf thuis ook toe te passen, zowel op momenten waarop je echt iets samen wilt doen, als op de gewone dagelijkse momenten. De positieve ervaringen neem je dus mee naar huis; Niet als verplicht huiswerk, maar gewoon omdat het leuk is. Dat is Theraplay: opgroeien met plezier, voor ouder en kind! Voor het kind zijn deze plezierige momenten belangrijk om zelfvertrouwen op te bouwen en een gehechtheidsrelatie aan te kunnen gaan met de volwassene die voor hem zorgt. Door de intensieve, positieve interactie ervaart het kind zichzelf als de moeite waard en geliefd: een basisgevoel dat we elk kind zouden willen meegeven.

EMDR voor kinderen

Bureau Trinitas biedt EMDR voor kinderen met PTST. Een voorwaarde is wel dat het trauma gestopt is en dat de thuissituatie stabiel is. Dit wordt uitgevoerd door een GZ-generalist.

Diagnostiek

Bureau Trinitas biedt diagnostiek en/of beschrijvend onderzoek omdat we willen verklaren / onderzoeken waar gedrag vandaan komt en daar gebruiken we het 7-factoren-model voor. Hiermee wordt op zoek gegaan naar verklaring van gedrag binnen / met het gezinssysteem. Diagnostiek vindt plaats volgens de DSM-V en wordt uitgevoerd door een GZ-generalist.

Bij de hulpverlening maken wij gebruik maken van o.a. duplo en Playmobil om middels beeld helder te krijgen wat er speelt.

Voor meer informatie over het behandelaanbod kunt u contact opnemen met
Simone Speerstra, tel: 06-14370950